събота, 21 март 2020 г.

Законът за извънредното положение е приет: Какво следва за всички нас?

Резултат с изображение за „извънредно положение“
Парламентът прие окончателно на второ четене Закона за извънредното положение късно в петък вечер след повече от 13 часа дебати и спорове между депутатите. От Закон за мерките по време на извънредното положение той бе официално преименуван на Закон за действията по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание.


Какво точно приеха депутатите?
Работа и отпуск
Народните представители приеха, че работодателите ще могат да налагат надомна работа или работа от разстояние без съгласието на служителите си. На практика тази възможност е въведена от много работодатели. Служителите работят от домовете си, за да бъдат спазени изискванията за социална дистанция, както и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. С оглед на спецификите, препоръчваме ви да се посъветвате с юрист във връзка с изготвянето на заповедта на работодателя, с която се налага такъв тип работа.
Работодателите ще могат да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на служителя си без негово съгласие. Налице е промяна от приетия на първо четене текст, който предвиждаше работодателят да има право да предостави платения годишен отпуск на служителя без негово съгласие, както и да му предостави ползване на неплатения отпуск, ако служителят е ползвал целия платен отпуск.
Фонд "Безработица"
Законът предвижда възможност да бъде преустановена работата на предприятието или на част от него. Преустановяването на работата може да бъде по заповед на работодателя или заповед на държавен орган. По време на действието на закона, но за срок не по-дълъг от три месеца, се предвижда Националният осигурителен институт да преведе на работодатели, които ще бъдат определени с акт на Министерския съвет, 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на служителите, които работят и са осигурени при тези работодатели. Средствата ще бъдат за сметка на фонд "Безработица" на държавното обществено осигуряване. Тепърва предстои да бъде конкретизирана тази възможност.
Облекчения за длъжници
Предвижда се и да не се прилагат последици от забава за плащане на задължения до отмяната на извънредното положение. Няма да се прилагат лихви и неустойки забава, както и предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Това означава, например, че ако имате кредит, по който забавите плащанията си по време на извънредното положение, няма да ви бъде начислявана лихва за забава до отмяната на извънредното положение, както и че няма да може да бъде поискано предсрочно връщане на сумата по кредита.
Авансовият данък
Председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси - Менда Стоянова - е оттеглила предложението си авансовият корпоративен данък да се изчислява на база на печалбата от 2018 г. Предишните дни това предложение срещна остра критика, тъй като това означаваше в ситуация, в която се очаква да има загуби за бизнеса, както и освобождаване на служители, да се начислява авансово данък, който в края на годината ще бъде недължим. Сега се предвижда данъчнозадължените лица да декларират прогнозната си данъчна печалба за 2020 г. Това означава, че те сами ще определят каква данъчна печалба очакват за 2020 г. и на тази база ще бъдат изчислявани дължимите от тях авансови вноски.
Удължени срокове по данъчните закони
Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. се удължава до 30 юни 2020 г. Досега този срок беше 30 април 2020 г. Срокът за ползване на 5 % отстъпка за ранно деклариране е удължен до 31 май 2020 г. Досега този срок беше 31 март 2020 г. Срокът за подаване на декларации по Закона на корпоративното подоходно облагане също е удължен до 30 юни 2020 г., съответно изплащането на дължимия корпоративен данък също е удължено до 30 юни 2020 г.
Антиспекула
Прието е и много важно задължение за всички стопански субекти. Те са длъжни да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки и услуги през последните три месеца преди настъпване на извънредното положение. При нарушение на това задължение се предвижда имуществена санкция в размер на 5 процента от оборота им през годината, предхождаща настъпването на извънредното положение, а на представляващите ги физически лица глоба в размер от 20 000 до 100 000 лева. Целта е да се избегне спекулата по времето на извънредно положение.
Без публични продани и запорирани сметки на физически лица
Законът предвижда още да спрат обявените публични продани и въводи във владение. Това на практика означава, че ако имате имот, за когото е обявена публична продан, тя няма да може да бъде осъществена до края на извънредното положение. Съответно, ако сте кредитор - няма да получите вземането си, за което е наложена публична продан - до края на извънредното положение.
По време на извънредното положение не следва да се налагат запори на банкови сметки на физически лица, с някои изключения, както и на лечебните заведения. В становището си по законопроекта, който беше приет на първо четене, Българската стопанска камара възрази, че се предвижда да не бъдат налагани запори на банковите сметки на физически лица, но не се предвижда такава забрана за запори върху банковите сметки на юридически лица. Като изключим лечебните заведения, в закона също не се предвижда възможност да не бъдат налагани запори на банковите сметки на юридически лица.
Имайте предвид, че са предвидени ограничения и за нотариалните производства. Ако ви е необходим нотариус, е препоръчително да проверите предварително кои нотариални кантори работят.
Ускорен режим за снабдяване с продукти за защита от епидемията
Разпоредбите на Закона за обществените поръчки няма да се прилагат при закупуване на хигиенни материали, медицински изделия и лични предпазни средства, които са необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки. Законът за обществените поръчки няма да се прилага и за възлагане на дейности по обезвреждане на опасни и болнични отпадъци. Правилата за обществените поръчки няма да се прилагат и при закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им. Народни представители от ГЕРБ бяха предложили между двете четения на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение да бъдат спрени всички обществени поръчки с някои изключения като например обществени поръчки, свързани с неотложни мерки за живота и здравето на хората, националната сигурност и отбраната. Това предложение не е включено в приетия Закон за мерките и действията по време на извънредно положение.
Процесуалните срокове
Спират да текат процесуалните срокове по висящите съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, освен тези по наказателните производства. Това означава, че ако например срещу вас е заведено гражданско дело и следва да представите отговор на искова молба, то срокът за подаване на исковата молба спира да тече до прекратяването на извънредното положение.
Здравният министър може да стегне още обръча
В закона отпадна изброяването на конкретните търговски обекти, в които се забраняват посещенията по време на извънредно положение. Предоставена е, обаче възможност на министъра на здравеопазването да може да въвежда и други временни мерки и ограничения.
Още по темата: Новите противоепидемични мерки са в сила от днес

Новините от днес и със задна дата