При инспекциите са взети 77 проби от течни горива. От тях 32 проби са на автомобилни бензини, 42 проби на гориво за дизелови двигатели, 3 проби на маркирано гориво за извънпътна техника и селскостопански машини.
След изпитване в акредитирана лаборатория, за 6 от взетите проби са установени несъответствия с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
При 4 от пробите е установено несъответствие на течните горива с изискванията за качество, съгласно изискванията на ЗЧАВ. Най-често срещаното отклонение от нормите, заложени в "Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол" (НИКТГУРНТК) при автомобилните бензини е по показател "дестилационни характеристики". При горивото за дизелови двигатели е установено несъответствие за показател "пламна температура". За останалите 2 проби е установено несъответствие с изискванията на ЗЕВИ за съдържание на биогориво в течно гориво.
В резултат на тези проверки и във връзка с установените несъответствия, от началото на месец декември 2019 г. от пазара са изтеглени 13861 литра течни горива. От тях 3624 литра са автомобилен бензин, а 10237 литра са гориво за дизелови двигатели. На нарушителите са издадени 3 Наказателни постановления (НП) с наложени имуществени санкции в размер общо на 30 000 лв.