петък, 25 октомври 2019 г.

БНБ разкри как ни цакат с фалшиви банкноти

За периода юли – септември 2019 г. в Националния център за анализ на Българската народна банка (БНБ) бяха задържани общо 527 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2019 г. те са с 297 броя повече, показва доклад за емисионно-касовата дейност на БНБ, публикуван днес, пише "Монитор". В общия брой на задържаните през третото тримесечие на 2019 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лв. (88.99%). След тях са тези от по 50 и 10 лв. с дял съответно 6.26% и 4.17%.
От стотачките също има прихванати фалшификати – те са общо 3 броя. Задържани банкноти от 2 или 5 лв. няма. За периода юли – септември задържаните монети са общо 84. От тях 16 броя са от 2 лв., 17 броя от 1 лв. и 51 броя от 50 ст. БНБ е задържала и чуждестранна валута - 616 броя евро (от които 509 броя нециркулирали в паричното обращение), 98 броя щатски долари и 24 броя банкноти от други чуждестранни валути. От общия брой проверени за истинност и годност банкноти през периода юли – септември 2019 г. като негодни за използване бяха отделени 10.9 млн. броя банкноти. Те са с 6.06% по-малко спрямо предходното тримесечие на 2019 г. За едногодишен период отделените негодни банкноти са 48.2 млн. броя, което е със 7.3 млн. броя (13.15%) по-малко за 1 година.

Най-голям дял в общия брой на отделените негодни банкноти са отново двайсетачките (39.53%), следвани от банкнотите от 10 лв. (34.73%). Дяловете на банкнотите с номинали 2, 5 и 50 лв. са съответно 3.96%, 13.90% и 5.16%. Най-малък е делът на отделените стотачки – 2.72%. което е с 22.8 хил. броя (7.60%) повече в сравнение с отделените през второто тримесечие. За едногодишен период отделените като негодни разменни монети са 1205.0 хил. броя, което е с 3.3 хил. броя повече спрямо година по-рано. В края на септември парите в обръщение достигнаха 18 305.9 млн. лв. За едногодишен период те нарастват с 9.98%, или с 1661.0 млн. лв. Спрямо юни, ръстът е 5.44% или 944.3 млн. лв. Делът на банкнотите стойността на парите в обръщение е 97.51%, като през третото тримесечие той се е увеличил с 0.07% спрямо края на юни 2019 г. Банкнотите в обръщение са 485 млн. броя или 4.32% повече спрямо края на шестия месец. В края на септември 2019 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лв. е 7196.5 млн. лв., което е най-големият дял (40.33%) в структурата по стойност на банкнотите в обръщение. С най-малък дял (0.22%) е стойността на банкнотите с номинал 2 лв. Банкнотата от 50 лв. е единствената в структурата по стойност на банкнотите в обръщение, чийто дял нарасна (с 0.92%) спрямо края на второто тримесечие.

За същия период дяловете на банкнотите от 2, 5, 10, 20 и 100 лв. намаляха съответно с 0.02%, 0.03%, 0.12%, 0.37% и 0.38%. Разменните монети в обръщение са 2552.7 млн. броя или с 1.97% повече в сравнение с отчетеното в края на юни. Тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети се запазва. С най-бърз темп нараства броят на монетите с номинал 2 лв. – с 33.55% на годишна база, което представлява увеличение с 14.9 млн. броя, като в края на септември 2019 г. в обръщение са 59.5 млн. броя. Броят на монетите от 2 ст. нараства със 7.08%, или с 43.2 млн. При останалите номинали нарастването на годишна база е в границите от 3.68% за монетите от 50 ст. до 6.94% при монетите от 5 ст. Най-голям дял (29.27%) в общия брой на разменните монети в обръщение в края на третото тримесечие на 2019 г. имат монетите от 1 ст., които към 30 септември извън касите на БНБ са 747.1 млн. броя.

С най-малък дял (2.33%) е броят на монетите с номинал 2 лв. Спрямо края на юни 2019 г. в структурата по брой на разменните монети в обръщение намаляха дяловете на монетите от 1 и 2 ст. и от 1 лв., съответно с 0.14%, 0.04% и 0.04%. За същия период дяловете на монетите от 5, 10, 20 и 50 ст. и от 2 лв. нараснаха съответно с 0.02%, 0.02%, 0.07%, 0.02% и 0.09%. През третото тримесечие на 2019 г. наблюдаваната от последните няколко години тенденция към растеж на общата стойност на разменните монети се запази, като основен принос за нарастването имат паричните знаци от 1 лв. и 2 лв. Спрямо края на предходното тримесечие в структурата по стойност на разменните монети в обръщение с 0.79% нарасна делът на монетите от 2 лв. Намалението на дяловете на останалите номинали – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 ст. и 1 лв., е съответно с 0.03%, 0.03%, 0.02%, 0.05%, 0.02%, 0.06% и 0.58%. В структурата по стойност на разменните монети в обръщение за едногодишен период нарасна делът единствено на монетата от 2 лв. (с 4.33%). Намалението на дяловете на останалите номинали – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 ст. и 1 лв., е съответно с 0.09%, 0.13%, 0.14%, 0.43%, 0.65%, 1.05% и 1.84%.

Новините от днес и със задна дата