събота, 26 октомври 2019 г.

Бюджет 2020: Повече пари за образование, здравеопазване, отбрана и чиновници


Резултат с изображение за бюджетДържавният проектобюджет за 2020 година беше публикуван на сайта на финансовото министерство. За първи път от много години насам бюджетът е планиран да бъде балансиран - т.е. без дефицит или излишък.
Няма промяна в размера на данъците върху доходите, този за фирмите и този върху добавената стойност.
2,2 милиарда лева е новият държавен дълг, който ще може да бъде поет догодина. Дългът в края на годината ще бъде под 20% от брутния вътрешен продукт.
Очаква се ръстът на БВП да бъде 3.3%, а инфлацията 2.1%.
За догодина са предвидени общо 46,8 млрд. лв. приходи, което се равнява на близо 37% от БВП.
Това е с около 3 млрд. лв. повече спрямо 2019 г. и заложените 43,54 млрд. лв. приходи за тази година. Данъчните постъпления се очаква да достигнат 26,1 млрд. лв. За сравнение, за тази година в разчетите е записано 23,1 млрд. лв. приходи от налози.
От МФ обясняват сериозното увеличение на приходите като резултат както от положителната динамика на макроикономическите показатели, така и от предприетите мерки от страна на приходните агенции за борба с данъчните измами и повишаване на събираемостта.
Увеличение има и на неданъчните приходи - очаква се през 2020 г. те да са в размер на 6,78 млрд. лв. при 6,42 млрд. лв. за тази година.
Приходите от социално и здравно осигуряване ще бъдат 11,23 млрд. лв. Разчетите са направени на база вноска за здраве от 8%, вноска за социално осигуряване 25%, минимален осигурителен доход за самоосигуряващите лица 610 лв. и максимален осигурителен доход от 3 хил. лв.
Приоритетите на Бюджет 2020, които надграждат вече заложените в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта приоритети и допускания за развитие на секторните и хоризонталните политики, са: образованието, здравеопазването, отбраната, пенсионната политика и политиката по доходите.
По отношение на пенсиите се предвижда от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6,7 % (процент, определен по т.нар. "швейцарско правило" на чл. 100 от КСО).
По отношение на политиката на доходите в проектобюджета е заложено увеличение на размера на минималната работна заплата (от 1 януари 2020 г. на 610 лв., от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г.), както и увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, което ще има отражение върху заплащането на заетите в бюджетния сектор. В момента минималната заплата е 560 лева.
Най-големи ще са разходите за социално подпомагане и грижи (14,8 млрд. лв.), икономически дейности и услуги (7,8 млрд. лв.), здравеопазване (5,7 млрд. лв.), отбрана и сигурност (5,3 млрд. лв.), образование (4,8 млрд. лв.).
Равнищата на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии от 2019 г. се запазват, като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под размера на минималната работна заплата за 2020 г. - 610 лева. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва в размер на 3 000 лева.
В сектор "Образование" ще продължи реализацията на мерките, целящи подобряване на социалния статус на учителите, като за тази цел ще бъдат предоставяни ежегодно допълнителни средства в размер на 360 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал. Целта е през 2021 г. да бъде постигнато удвояване, спрямо 2017 г., на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти.

Новините от днес и със задна дата