четвъртък, 22 юни 2023 г.

Мрежа от фирми източвала пари от НОИ

  

Инспектори от НОИ са установили мрежа от фирми, която е източвала пари за обезщетения, съобщиха от осигурителния институт. В  едно от поделенията на Националния осигурителен институт (НОИ) преди време попада дружество, „спечелило“ си проверка по повод на подадено заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица.

Установено е, че дружеството, чрез което се подават данни за лицето, не превежда осигурителни вноски, собственик на дружеството е малоимотно и на практика неграмотно лице, няма регистрирани фискални устройства, няма търговски обект, в изискуемите данни според Кодекса за социално осигуряване (КСО) е посочен осигурителен доход, равен или близък до максималния осигурителен доход за съответния период. Това са данни, които осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите (НАП) и основно касаят осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и т.н.

При попълване на декларации от наетите в дружеството лица те не успяват да опишат какво точно са работили, не помнят кой ги е наел, как им е плащано, не знаят къде се намира търговският обект и пр. След извършване на проверката и установяване на посочените по-горе факти и обстоятелства са издадени задължителни предписания за заличаване на неоснователно подадените данни, изисквани от КСО, които впоследствие за заличени служебно.

Как зад индивидуалния нарушител светнаха собственици на десетки фирми

При така установените факти и обстоятелства е възобновено производството по отпускане на паричното обезщетение и е постановено разпореждане за отказ. Въпреки че проверката при този осигурител е завършила, експертите по отпускане на обезщетенията и контролните органи продължават да анализират данните и установяват, че въпросният „собственик“ се явява собственик и/или съдружник в множество други дружества, които също подават данни за лица, осигурени на висок доход, не превеждат осигурителни вноски и ползват средства на ДОО.  

Чрез анализа на данните се достига до голям кръг от търговски дружества и лица, които са собственици на капитала на много дружества – средно по 20, но в някои случаи броят на тези дружества достига до около 100 на едно лице. В масовия случай се касае за ниско грамотни лица, които изпитват трудности да водят обикновен разговор, не са и чували за квалифициран електронен подпис (КЕП), но въпреки това са вписани в Търговския регистър като собственици на капитала и управители на десетки ООД или ЕООД.

Наблюдава се прехвърляне на дружества помежду им в различни периоди, установява се, че фирмите се обслужват от едни и същи счетоводители, упълномощени от собственика на фирмата да го представляват и да подават данни от негово име по електронен път с КЕП. В един от случаите е установен абсурдът да се подават данни за осигуряване месеци след смъртта на титуляря на КЕП, който е едноличен собственик и управител на ЕООД. 

За мащаба на злодеянието говори и фактът, че тези фирми са извършвали „дейността“ си на територията на няколко териториални поделения на НОИ (ТП на НОИ). Всички тези фирми са прегледани и анализирани за измами, не всички са имали назначени лица и са източвали средства, но при установени нарушения и неоснователно подадени данни са дадени задължителни предписания за заличаване на подадените данни, както и разпореждания за спиране па плащанията и възстановяване на изплатените обезщетения. Заличени са данните на 140 лица.

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

 

Новините от днес и със задна дата