вторник, 13 юни 2023 г.

Първи сигнали във Върховния касационен съд срещу Иван Гешев

  

                         Снимка: Булфото

Първи сигнали срещу главния прокурор Иван Гешев са постъпили във Върховния касационен съд след влизането в сила на новия механизъм за разследване на обвинител №1 и неговите заместници, съобщиха от съда. 

От институцията уточняват, че сигналите са постъпили в Наказателната колегия на ВКС с придружителни писма. Подателите на сигналите са представени само с малко име и инициал за фамилията. Оскъдна е и информацията за съдържанието на сигналите.

На 7 юни с придружително писмо от прокурор в Софийската градска прокуратура (СГП) до ръководителя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) са изпратени материали по прокурорска преписка по описа на СГП за преценка обосноваността на изнесените в сигнала данни и отношение по компетентност. Прокурорската преписка е образувана, след като с писмо на прокурор при ВКП по компетентност на СГП е изпратена докладна записка до заместник на главния прокурор от Веселин И. - директор на Дирекция "Публична комуникация" при Администрацията на главния прокурор, че са установени публикации, свързани с твърдения за имотни сделки на близки и членове на семейството на заместника на главния прокурор и директор на Националната следствена служба Борислав С. (Борислав Сарафов - бел.ред)

Ден по-късно с придружително писмо от прокурор в СГП до ръководителя на Наказателната колегия на ВКС са изпратени материали по прокурорска преписка по описа на СГП, съдържаща адресирани и постъпили в СГП жалба и молба от Здравко С. срещу главния прокурор.

В същия ден до председателя на ВКС е постъпил сигнал от Радослав П. за действие и бездействие на главния прокурор, предвид приетата процедура за разследване на обвинител №1.

С постановление от 9 юни за изпращане на дело по компетентност на ВКС, издадено от прокурор при Софийската районна прокуратура (СРП), са изпратени наличните към момента материали от досъдебно производство по описа на ГД "Борба с организираната престъпност", прокурорска преписка по описа на СРП. В документа е посочено, че в хода на разследването е предявено постановление за привличането в качеството на обвиняем на Петьо П. (Петър Петров, известен като Пепи Еврото - бел.ред), както и привличане в качеството на обвиняем на Кристиян Х. Прокурорът при СРП намира, че са налице предпоставките, визирани в чл. 411а от НПК, "а именно наличие на данни и законен повод за започване на разследване за извършено престъпление от заместник на главния прокурор и свързани с неговата дейност лица, евентуално в условията на съучастие".

Последният сигнал също е от 9 юни и е до ръководителя на Наказателната колегия на ВКС с придружително писмо от прокурор във Върховната касационна прокуратура. Изпратен по компетентност е сигнал, постъпил в Националната следствена служба, от Фаик Х., "с оглед съдържащите се в него твърдения за извършено от главния прокурор на Република България престъпление от общ характер".

Съгласно § 40 от обнародвания в бр. 48/02.06.2023 г. на "Държавен вестник" Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от влизането в сила на закона Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд одобрява списък (по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт) от действащи съдии на длъжност съдия във ВКС от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като съдии по наказателни дела, измежду които, при необходимост, на случаен принцип се разпределя преписката в случаите по чл. 411а и сл. от НПК (наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник). Съдиите се включват в списъка след изразено от тях писмено съгласие.

От Върховния касационен съд са предприети необходимите мерки за изпълнение в регламентирания срок на предвидените със Закона за изменение и допълнение на НПК нови задължения (събиране на данни, на базата на които да бъде одобрен списък със съдии по чл. 112, ал. 6 от ЗСВ). Направена е и заявка за създаване на модул за разпределение на принципа на случайния подбор. До изтичането на предвидения в закона срок не могат да бъдат предприемани действия по постъпилите материали.

В сайта на Върховния касационен съд ще бъде създадена секция "Уведомления за разследване на главния прокурор или негов заместник", в която ежемесечно ще бъде публикуван актуален списък на получените от ръководителя на Наказателната колегия на ВКС материали.

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

Новините от днес и със задна дата