неделя, 23 април 2023 г.

Какви детски и помощи за деца предвижда новият бюджет

 istock 

Министерство на финансите публикува предложението си за Бюджет за 2023 г. в него е предвидено запазване на размера на детските, които получават родителите, както и нужният доход, за да имат право на тях.

За да имат право на месечна помощ за дете, доходът на член от семейството трябва да бъде 510 лева за предходните 12 месеца. Ако това условие е изпълнено, то за едно дете помощта е 50 лева, за 2 – 110 лева, за три – 165 лева, а за четири – 175 лева, като за всяко следващо дете помощта расте с 20 лева на дете.

Ако доходът на член от семейството е от 510,01 лв. до 610 лв. включително, родителите получават 80% от сумата, съответно за 1, 2, 3 или 4 деца.

Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци е 75 лв. Запазва се размерът на еднократната помощ при бременност - 150 лв., както и при раждане. За първо дете тя е 250 лв., за второ дете – 600 лв., за трето – 300 лв., за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на двегодишна възраст е 100 лв. Еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, е 2880 лв.

Помощите за дете с трайно увреждане са както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв. 

Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител е 150 лв. Запазва се и помощта за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас, както и тези в осми клас - 300 лв.


При ползване на данъчното облекчение за деца по  Закона за данъците върху доходите на физическите лица сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, е при:

1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 6 000 лв.;

2. две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 12 000 лв.;

3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 18 000 лв.

При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е в размер на 12 000 лв.

За всички български граждани в Италия и италианци в България 

 Per tutti i bulgari in Italia e gli citadini italiani in Bulgaria

Кредити за тези, които се нуждаят от ликвидност / Finanziamenti x chi ha necessità di liquidità / Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

Новините от днес и със задна дата