понеделник, 27 февруари 2023 г.

Затягат контрола върху продажбите на коли с пълномощно

 

Да се затегне контролът върху нотариалните пълномощни, с които се продават или прехвърлят автомобили, предвиждат промени в Наредба No 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, качени за обществено обсъждане.

На първо място се предлага в информационната система на Нотариалната камара да се включи   информация за пълномощните за разпореждане с моторни превозни средства, както и документ с нотариално удостоверени подписи, с който се оттеглят такива пълномощни. Това се явява естествено продължение на включената информация от договорите за прехвърляне на собствеността на моторни превозни средства, като по този начин се постига по-голяма правна сигурност и стабилност в гражданския оборот.

Предлага се и включването в информационната система на извлечения от пълномощни за извършване на действия пред органите на Националната агенция за приходите.

Предлаганите изменения ще дадат възможност за извършване на справка относно издадените пълномощни. Чрез справката ще се потвърждава автентичността на представеното пълномощно, като по този начин ще се възпрепятства възможността за извършване на документни измами.

Справката може да се извърши от нотариус, клиент на нотариус с доказан правен интерес, органи на пътна полиция, както и близо 6000 лица попадащи в кръга на лицата по чл. 2а, ал. 3 от Наредба No 32.

Информационната система на Нотариалната камара на Република България е създадена през 2009 г. и съдържа база данни – част от служебния архив на нотариуса. В нея първоначално се въвежда информация относно извлечения от пълномощни за разпореждане с вещни права върху недвижими имоти, нотариално удостоверени документи за оттегляне на такива пълномощни, както и информация за извършени нотариални завещания, акт за отмяна на завещание и предадено за пазене, върнато или обявено саморъчно завещание. 

В последствие в системата се включват извлечения от нотариално удостоверени документи, които се представят при извършване на вписване, заличаване на вписване или обявяване в Търговския регистър, или в Централният регистър на особените залози, извлечения от пълномощни за извършване на действия пред банка и сканирани екземпляри от договори за прехвърляне на собствеността на моторни превозни средства, пише в мотивите към проекта.


В момента информационната система на Нотариалната камара съдържа като база данни приблизително 2 408 000 пълномощни от нотариуси и помощник-нотариуси, както и от органи на местна власт. Всички държавни органи имат право на достъп за справки по електронен път безусловно и безвъзмездно и в реално време. До настоящият момент са извършени над 800 000 справки в информационната система на Нотариалната камара.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu 

“Sportello del Consumatore” di Roma

 За българите в Италия: Как да се ориентирате, за бонуси, данъци и други промени през 2023г. / Anno 2023: Come orientarsi tra novità e cambiamenti dei bonus e del fisco per l'anno nuovo

Новините от днес и със задна дата