понеделник, 20 февруари 2023 г.

Как да ползваме данъчно облекчение за деца с годишната данъчна декларация?

 Ползване на данъчно облекчение за деца чрез подаване на ГДД до 30-ти април

Държавата увеличи данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за доходи, придобити през 2022 г. Тези облекчения се ползват еднократно за всяка календарна година и представляват възстановяване на внесени данъци върху доходите за съответната година. Можем да изискаме възстановяване на данъци в размер до 600 лв. при едно непълнолетно дете, до 1200 лв. при две, до 1800 лв. при три и повече деца, както и до 1200 лв. за всяко дете с увреждане, пише urbn.dir.bg.

До 31 декември всеки работещ на трудов договор можеше да подаде декларация за ползване на данъчното облекчение пред работодателя си и да получи сумата през него.

Ако сте пропуснали този срок, работодателят ви е отказал да съдейства по темата или пък сте самоосигуряващ се, имате втори лесен начин да заявите получаване на облекчението - с годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ). Тя се подава към НАП до края на април (през 2023 г. срокът е 2 май заради почивните дни).

Какво е необходимо да направите?

Подробно представяме темата за данъчните облекчения за деца и деца с увреждания тук. Нека отново маркираме най-важните въпроси.

  • Данъчното облекчение може да се ползва само от родител, който няма неплатени публични задължения. Може лесно да проверите дали имате такива в системата на НАП. Справка за наличие на задължения може да проверите в сайта на НАП тук. Достъпът е с ПИК (персонален идентификационен код), който се издава във всеки офис на НАП в страната. В случай че имате неплатени падежирали задължения, може да ги изчистите до март 2022 г., така че да подадете декларацията си и да ползвате облекчението.
  • Данъчното облекчение може да се ползва само от единия родител, т.е. не може да има дублиране. Данъчното облекчение представлява възстановяване на внесен през годината данък върху доходите и затова в закона е фиксиран таванът на сумата, а дали тя ще бъде достигната, зависи от платените през 2022 г. данъци върху доходите. Ако подлежащият на възстановяване данък от доходите на кандидатстващия родител е по-малък от тавана, вторият родител може да подаде искане за разликата в своята годишна данъчна декларация.

Как сами да попълните заявлението за данъчно облекчение в годишната данъчна декларация?

Щом се уверите, че нямате изискуеми неплатени задължения към НАП, може да пристъпите към подаването на Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В нея приложенията, касаещи данъчните облекчения за деца и деца с увреждания, са:

  1. Приложение 10 за ползване на данъчни облекчения
  2. Прилага се и попълнена Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца през 2022 г.
  3. Ако работите по трудов договор, попълва се и Приложение 1.

Най-удобно и лесно е онлайн попълването и подаването на декларация чрез портала за електронни услуги на НАП.

Ако извършите това след началото на март, платците на доход вече ще са подали към приходната агенция дължимите данни и голяма част от нужните данни за вашите доходи от предходната година излизат автоматично попълнени в онлайн формулярите от декларацията.

За да може да попълвате своята данъчна декларация онлайн, е необходимо да имате издаден ПИК. Получаването на такъв код може да изискате във всеки офис на НАП, издава се бързо и безплатно.

Онлайн попълване на декларацията в портала на НАП

Щом попълните своето ЕГН и ПИК и натиснете ВХОД в портала за електронни услуги, ще се зареди страницата, в която ще може да изберете желаната услуга. Услугата, която трябва да изберете в случая, е Приемане на годишна данъчна декларация по чл. 50.

Визуализира се екран с указания за попълване. При натискане на бутон "Зареди актуални данни, подадени към НАП", системата ще попълни всички клетки и приложения, за които има подадени данни от платци на доходи, и ще маркира тези приложения в жълто.

За ползване на данъчно облекчение е необходимо да проверите и попълните данните в:

  • Общото приложение (Образец 2001), където е необходимо да прегледате автоматично попълнените данни, както и да отбележите в част III с приложенията кои от тях ще попълвате. За конкретния въпрос маркираме Образец 2010 (Приложение 10) и Образец 2005 (Декларация). След попълване на допълнителните приложения, в част IV Изчисляване на данъка върху общата данъчна основа ще излезе калкулация на данъчните основи според подадените данни. Необходимо е да въведете там своя актуална банкова сметка, по която желаете да получите плащането.
  • Образец 2010 (Приложение 10: Ползване на данъчни облекчения). В приложението разделът, касаещ тези въпроси, е част VI "Данъчно облекчение за деца" или част VII "Данъчно облекчение за деца с увреждания". Попълва се също част IX на приложението "Ползване на данъчните облекчения по ЗДДФЛ и при прилагане на метод за избягване на двойното данъчно облагане "Освобождаване с прогресия". В ред 7 или 8, колона 4, се попълва съответното данъчно облекчение (попълва се данъчната основа, а не сумата, която ще получите като облекчение - т.е. при едно дете се попълва 6000 лв., при две деца 12 000 лв. и т.н.).
  • Образец 2005: Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца.
  • Ако работите на трудов договор, Образец 2011 (Приложение 1) е другият елемент от декларацията, който трябва да се попълни (и в който ще излязат автоматично данни, подадени от работодателя).

За подаване на декларацията през портала за електронни услуги след попълване на необходимите данни и формуляри натискате бутона ПРОВЕРКА И ПОДАВАНЕ. При успешно изпращане на декларацията, ще ви излезе съобщение за това на екрана. Ако имате съмнения дали сте успели да подадете документите, след известно време може да проверите на същото място в сайта на НАП, като натиснете бутона ПОДАДЕНИ ДАННИ.

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България- Патронато/КАФ Servizi sociali, pensionistici e legali per i Bulgari in Italia e per gli Italiani in Bulgaria- Patronato/KAF! Tel: 3356318424 или на e-mail: info@sportellodelconsumatore.eu

“Sportello del Consumatore” di Roma

Новините от днес и със задна дата