събота, 14 януари 2023 г.

В ход е кампанията на INPS за проверка на съществуването на получаващите италианска пенсия в чужбина за 2022/2023 г.

 Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България! 

 Статията е публикувана на български и италиански език, автор Катя Стоянова, BurgasNovinite.BG / L'articolo è pubblicato in bulgaro e italiano, autore Katya Stoyanova, BurgasNovinite.BG

Sportello del Consumatore Italia APS в споразумение с Caf и patronato предоставя тази услуга, като посещава офисите си рано, като изпраща имейл на info@sportellodelconsumatore.eu

Щракнете, свалете, попълнете и изпратете на посочения имейл този формуляр: 

Modulo di Certificazione di Esistenza in Vita 0 0 - INPS

В ход е кампанията на INPS за установяване на съществуването на получаващите пенсия в чужбина. Важно изпълнение, за да не рискувате спиране на пенсията .

Проверката за съществуване в живот 2022/2023 се изисква от INPS за пенсионери, пребиваващи в чужбина. В този период се интересуват пенсионери, живеещи в Европа и на други места по света, и трябва да обърнат внимание на следните срокове :

– Сертификатите за съществуване през 2022 г. трябва да бъдат върнати до 12 януари 2023 г.;

– При невръщане пенсионната вноска за февруари 2023 г. се изплаща в брой само в агенции на Western Union;

– Ако вноската за февруари 2023 г. не бъде взета лично от пенсионера до 19 февруари 2023 г. или във всеки случай не бъде върнато удостоверението за съществуване към тази дата, изплащането на пенсията ще бъде спряно от месечната вноска за март 2023 г.

in lingua italiana

Lo sportello del Consumatore Italia APS in convenzione con Caf e patronato fornisce questo servizio recandosi presto le proprie sedi ho mandando un mail a info@sportellodelconsumatore.eu 

Scarica, compila e invia all'email specificata questo modulo:

Modulo di Certificazione di Esistenza in Vita 0 0 - INPS

È in corso la campagna dell’INPS per l’accertamento dell’esistenza in vita di chi percepisce un trattamento pensionistico all’estero. Un adempimento importante per non rischiare la sospensione della pensione.

L’accertamento dell’esistenza in vita 2022/2023 è richiesto dall’INPS per i pensionati residenti all’estero. In questo periodo sono interessati i pensionati residenti in Europa, Africa ed Oceania che dovranno fare attenzione alle seguenti scadenze:

– Le attestazioni di esistenza in vita 2022 dovranno essere restituite entro il 12 gennaio 2023;

– In caso di mancata restituzione, la rata della pensione di febbraio 2023 sarà pagata in contanti solo presso le agenzie Western Union;

– Se la rata di febbraio 2023 non verrà riscossa personalmente dal pensionato entro il 19 febbraio 2023 o comunque non viene restituita l’attestazione di esistenza in vita tale data, il pagamento della pensione verrà sospeso dalla rata mensile di marzo 2023.

“Sportello del Consumatore” di Roma

Новините от днес и със задна дата