петък, 23 декември 2022 г.

Безплатна услуга за всички италиански пенсионери в България, които трябва да представят Dichiarazione di Esistenza in Vita allegata

 Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България!

Социални, пенсионни и юридически услуги за българи в Италия и за италианци в България! 

 Статията е на български и италиански език / L'articolo è in bulgaro e italiano

Per tutti i pensionati che devono presentare entro Febbraio la Dichiarazione di Esistenza in Vita allegata Noi come Sportello del Consumatore / Caf / Patronato Rendiamo questo servizio Gratuito Basta inviare Documenti di riconoscimento e codice fiscale Una
Facciamo girare modulo di esistenza in Vita fra gli Amici Pensionati!

Modulo standard di esistenza in vita

Il 31 dicembre scadono tutti i modelli ISEE elaborati nel 2022 e da gennaio sarà possibile elaborare l'ISEE 2023.

L’Isee si può richiedere in qualunque momento dell’anno, quando serve per presentare una domanda di agevolazione. Tutti gli Isee presentati in corso d'anno, anche se fatti a dicembre, scadono il 31 dicembre e chi è beneficiario di prestazioni legate al valore Isee deve presentare l'Isee 2023 in tempi brevi per per confermare di avere i requisiti e continuare a godere del beneficio senza interruzioni.

I beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza devono richiedere l’ISEE entro gennaio per ricevere regolarmente il pagamento a febbraio (e i successivi), altrimenti le prestazioni verranno sospese fino a quando l’ISEE verrà presentato. Un mese in più per 9 milioni di famiglie che ricevono l’Assegno Unico: l’Isee va presentato entro fine febbraio per continuare a ricevere l’importo con le maggiorazioni spettanti.

Abbiamo già tutti i documenti che servono per l’Isee 2023: redditi e patrimonio sono riferiti al 2021 (quindi servono le CU o la dichiarazione dei redditi 2022 e valore e giacenza media dei conti correnti al 31/12/2021) - assistenza gratuita nella presentazione dell'Isee.

Per chi preferisce è possibile elaborare l'Isee anche da casa, iscrivendosi al portale PersonalCaf. Appena la procedura Isee 2023 sarà disponibile basterà inviare i documenti, rispondere a un breve questionario e noi ci pensiamo per elaborerà la pratica che potrete scaricare direttamente dal portale!
Al tuo Isee 2023 ci pensiamo noi gratuitamente: prenota l'appuntamento e prepara e manda i sue documenti!  Rer chi preferisce c’è Sportello del Consumatore che insieme al Caf/Patronato e Sindacato rendono questo servizio Basta una chiamata…3356318424.

Il Fisco di dicembre in 4 scadenze:

  • 31 dicembre Bonus Mobili con detrazione di 5.000 euro
  • 31 dicembre Bonus trasporti

Tutti i documenti che servono per l’Isee 2023 

Servizi legali per pensionati italiani residenti in Bulgaria! 

Прочетете статията на български език:

Всички модели ISEE, разработени през 2022 г., изтичат на 31 декември и от януари ще бъде възможно да се разработи ISEE 2023. ISEE може да бъде заявен по всяко време на годината, когато е необходим за подаване на заявление за субсидия. Всички ISEE, представени през годината, дори ако са направени през декември, изтичат на 31 декември и тези, които са бенефициенти на услуги, свързани със стойността на ISEE, трябва да представят ISEE 2023 за кратко време, за да потвърдят, че имат изискванията и продължават да се наслаждават на непрекъсната полза. Бенефициентите на пенсия за доход или гражданство трябва да кандидатстват за ISEE до януари, за да получат редовно плащане през февруари (и следващите), в противен случай обезщетенията ще бъдат спрени до представянето на ISEE. Още един месец за 9 милиона семейства, които получават единната помощ: ISEE трябва да бъде представен до края на февруари, за да продължите да получавате сумата с дължимите увеличения. Вече разполагаме с всички документи, необходими за ISEE 2023: доходите и активите се отнасят за 2021 г. (следователно се нуждаем от CUs или данъчната декларация за 2022 г. и стойността и средния баланс на текущите сметки към 31/12/2021) - безплатна помощ при представяне на ISEE. За тези, които предпочитат е възможно да обработват ISEE дори от вкъщи, като се регистрират в портала PersonalCaf. Веднага след като процедурата Isee 2023 е налична, всичко, което трябва да направите, е да изпратите документите, да отговорите на кратък въпросник и ние ще се погрижим да обработим файла, който можете да изтеглите директно от портала! Ние ще се погрижим за вашия Isee 2023 безплатно: резервирайте своя час и подгответе и изпратете вашите документи!  

Новините от днес и със задна дата