сряда, 10 юни 2020 г.

Община Бургас ще реализира проект за закриване на депото за отпадъци в Братово

На 05.06.2020 г. Община Бургас сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на  проект: "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово".

Проектът се изпълнява по процедура BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна Програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от ЕФРР.

Целта на проекта е извършване на техническа рекултивация на излязлото от експлоатация през 2015 г. старо депо Братово. Предвижда се да бъдат изпълнени следните основни дейности: - Извършване на техническа рекултивация на депо Братово, включваща: подготвителни дейности, свързани с осушаване на терени, премахване на съоръжения, изпълнили предназначението си; предепониране на отпадъци и оформяне на рекултивационна повърхност; - Изграждане на съоръжения за третиране на инфилтрационни води;

- Изграждане на газоулавящата и газоотвеждащата система, състояща се от десет газови кладенеца, система за контрол и мониторинг, горен изолиращ слой на депото и рекултивационен пласт, система от канавки за повърхностни води.

С предвидените рекултивационни мероприятия на депото ще се осигури:

* Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване,

* Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото,

* Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци,

* Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците,

* Създаване на условия за контрол (мониторинг) на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда

Новините от днес и със задна дата